هزینه نمایش:آگهی های نوع متنی هزینه نمایش رایگان دارند و آگهی های نوع ام پی یو و لیدربورد، هزینه نمایش ثابت 2 ریال دارند. با تغییر تنظیمات نمایش آگهی، هزینه نمایش تغییر نخواهد کرد.

هزینه کلیک:هزینه کلیک آگهی ها در وب مارکتر از 1,000 ریال آغاز می شود. با هدفمند کردن نمایش آگهی در تنظیمات هزینه کلیک آگهی به صورت خودکار افزایش می یابد و در همان لحظه به شما نشان داده می شود.

محدودیت روزانه صرف هزینه:شما می توانید برای پخش آگهی خود بودجه روزانه تعریف کنید. نمایش آگهی روزانه پس از مصرف هزینه مشخص شده به صورت خودکار تا روز بعد متوقف می شود. حداقل مصرف روزانه قابل ثبت برای هر آگهی مقدار 50,000 ریال می باشد.

محدودیت کلی صرف هزینه:شما می توانید برای پخش آگهی خود محدودیت بودجه تعریف کنید. نمایش این آگهی پس از مصرف هزینه مشخص شده به صورت خودکار متوقف می شود. حداقل مصرف کل قابل ثبت برای هر آگهی مقدار 1,000,000 ریال می باشد. در صورتی که پس از مقداری مصرف شده این محدودیت بودجه را قرار می دهید، در صورت کمتر بودن هزینه مصرف شده کنونی از محدودیت کلی کمتر باشد، می توانید به محاسبه ادامه دهید و در صورت رسیدن به سقف بودجه نمایش را متوقف کنید و یا از این لحظه محدودیت را شروع کنید و مصرف های قبلی را نادیده بگیرید.

با استفاده از وب مارکتر شما می توانید با یک بار شارژ اعتبار پانل خود برای تمامی آگهی ها و کمپین های خود اعتبار اختصاص دهید. بسته های گوناگونی با توجه به بودجه شما در وب مارکتر تعریف شده است که شما می توانید با استفاده از این بسته ها اعتبار خود را افزایش داده و همچنین با هر خرید اعتبار هدیه دریافت کنید.