با استفاده از سیستم پخش آگهی وب مارکتر شما می توانید با یک بار شارژ اعتبار پانل خود برای تمام آگهی های خود اعتبار تخصیص دهید.

از میان بسته های زیر بسته مناسب با بودجه تبلیغات خود را انتخاب نمایید:

بسته WM50

قیمت: 50,000,000 ریال
هدیه: + 30%
میزان شارژ: 65,000,000 ریال
+ 43,300 کلیک
+ 21,650,000 نمایش

بسته WM20

قیمت: 20,000,000 ریال
هدیه: + 25%
میزان شارژ: 25,000,000 ریال
+ 16,700 کلیک
+ 8,350,000 نمایش

بسته WM10

قیمت: 10,000,000 ریال
هدیه: + 20%
میزان شارژ: 12,000,000 ریال
+ 8,000 کلیک
+ 4,000,000 نمایش

بسته WM5

قیمت: 5,000,000 ریال
هدیه: + 15%
میزان شارژ: 5,750,000 ریال
+ 3,800 کلیک
+ 1,900,000 نمایش

بسته WM2

قیمت: 2,000,000 ریال
هدیه: + 10%
میزان شارژ: 2,200,000 ریال
+ 1,500 کلیک
+ 750,000 نمایش

بسته WM1

قیمت: 1,000,000 ریال
هدیه: + 5%
میزان شارژ: 1,050,000 ریال
+ 700 کلیک
+ 350,000 نمایش

ابزار سایت به شما امکان تخصیص میزان مصرف هزینه روزانه و همچنین مصرف هزینه کل برای نمایش و کلیک بر روی آگهی را به صورت جداگانه در تنظیمات آگهی می دهد.