نرم افزارهای پشت چرخ دنده ای

نرم افزارهای پشت چرخ دنده ای عضوی از شبکه پخش تبلیغات برای پخش آگهی های متنی و بنری ثبت شده در این سیستم است.

در صورتی که از نظر شما این پخش کننده تبلیغات دارای مشکل یا تخلف است و یا اعتراضی به پخش آن دارید می توانید برای بازبینی این عضو شبکه پخش، گزارش خود را برای ما ارسال کنید.

نرم افزارهای پشت چرخ دنده ای

تولید کننده نرم افزارهای بومی به زبان فارسی تحت فضای مجازی