نرم افزار زلزله نگار با اطلاعات لحظه ای زلزله ها

این تبلیغ با عنوان نرم افزار زلزله نگار با اطلاعات لحظه ای زلزله ها در حال حاضر در شبکه نمایش تبلیغات وب مارکتر نمایش داده می شود.

در صورتی که از نظر شما این تبلیغ دارای مشکل، تخلف و یا اعتراضی به پخش آن دارید می توانید برای بازبینی تبلیغ گزارش خود را برای ما ارسال کنید.

زلزله نگار به وسیله ابزار لرزه نگاری خود به شما ابزاری را می دهد که در صورت بروز لرزه در محل قرارگیری گوشی به شما هشدار می دهد.